Toimintasuunnitelma 2013

Ohjaustoiminnan artenomit - OTA ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013


1.      YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU


Yhdistyksen tarkoituksena on


•    koota yhteen ohjaustoiminnan ammattilaiset ja edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa
•    parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä
•    lisätä ammattikunnan tunnettavuutta valtakunnallisesti ja paikallisesti
•    osallistua alaa koskevaan koulutus-, kehittämis- ja tutkimustyöhön
•    pitää yllä kansainvälisiä alaan liittyviä suhteita

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatin-harjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.


2. TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA 2013
Kauden aikana jatketaan toimintaa yhdistyksen tavoitteiden suuntaisesti.

2.1 Ohjaustoiminnan artenomien ja askartelunohjaajien nimikkeistö

Vuoden 2010 keväällä nimetty työryhmä on laatinut laajempaa verkostoa kuullen ohjaustoiminnan artenomeille ja askartelunohjaajille nimikkeistön (Ohjaustoiminnan artenomi Työn ja palvelujen kuvaus), joka tarkoittaa tiivistä ja luokiteltua kuvausta tämän kuntoutus- tai erityistyöntekijäryhmän palveluista ja työmuodoista. Työryhmään on kuulunut alan työntekijöitä, ohjaustoiminnan koulu-tusohjelman opettajia ja Kuntaliiton erityisasiantuntija Tupu Holma. Vuonna 2013 aikana nimik-keistön laadintatyö saatetaan vaiheeseen, jossa se julkaistaan kuntaliiton nettisivuilla yhtenä kuntou-tuksen erityistyöntekijöiden nimikkeistönä. Tavoitteena on suunnitella nimikkeistön käyttöönotto-koulutusta.

2.2 Ammattialan eettisen perustan määrittely

Vuonna 2013 jatketaan selvitystyötä ammattialan eettisen perustan määrittelyn tarpeellisuudesta. Tämän selvityksen perusteella tehdään yhteisesti jäsenistön kanssa sovittavat toimenpiteet.
 
2.3 Talouden vakauttaminen
Yhdistyksen talous perustuu vuosittain kerättäville jäsenmaksuille ja koulutustilaisuuksista kerättä-ville osallistumismaksuille. Muitakin tulonlähteitä on syytä kartoittaa. Yhdistyksen menot koostuvat toiminnan kannalta välttämättömistä kuluista: pankkipalvelut, nettisivujen ylläpito, kokoontumisiin ja kokouksiin liittyvät tila- ja materiaalimaksut sekä luentopalkkiot. Toiminnan kannalta tarpeellisia hankintoja tehdään taloudellisten resurssien mukaan. Yhdistyksen toimintaan osallistuvat jäsenet eivät ole saaneet osallistumisesta rahallista korvausta ja näin jatketaan myös vuonna 2013.

2.4 Yhdistyksen markkinointi

Pyritään tehostamaan yhdistyksen markkinointia. Tarkemmat toimenpiteet määrittelee vuoden 2013 hallitus.

2.5 Vuosikokousten järjestäminen

Jäsenille tarjotaan kevätkokouksen yhteydessä virkistykseen ja jaksamiseen liittyvää ohjelmaa ja syyskokouksessa ammatillista osaamista tukevaa koulutusta. Nykyisellään koulutukset ovat tapah-tuneet yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ohjaustoiminnan koulutusohjelman kanssa, joka onkin luonteva yhteistyökumppani.  Muitakin yhteistyökumppaneita tulee kartoittaa.

2.6 Muut asiat

Tavoitteena on, että yhdistyksen nettisivut (http://www.otary.fi) toimivat jatkossa vielä tehok-kaammin tiedon välittäjinä ja myös uutta tietoa luovana kanavana. Mahdollista on luoda esim. eri-laisia asiantuntijaryhmiä ja keskusteluryhmiä. Sivujen kehittämiseen ja sosiaalisen median tarjoamiin muihin mahdollisuuksiin paneudutaan tiiviimmin.

Suunnitelman esitetään hyväksyttäväksi jäsenistölle syyskokouksessa 22.11.2012.


Ohjaustoiminnan artenomit – OTA ry:n puolesta
Hämeenlinnassa 22.11.2012

Hallituksen puheenjohtaja Arja Anttila      
Hallituksen sihteeri Laura Wiio- von Konow