Tiedote: Taide- ja kulttuurialan ammattilaiset huolissaan asemastaan sote-alojen kentällä

21.12.2016

Tiedote                                                                                                                                            

Taide- ja kulttuurialan ammattilaiset huolissaan asemastaan sote-alojen kentällä

Viiden taide- ja kulttuurialoja edustavan järjestön jäsenilleen teettämässä kyselyssä kävi ilmi, että useat sosiaali- ja terveysaloilla sekä ohjaus- ja opetusaloilla työskentelevät taide- ja kulttuurialojen ammattilaiset kokevat asemansa työmarkkinoilla huonoksi. Erityisinä ongelmakohtina vastaajat nostivat esiin tulkinnanvaraiset pätevyysvaatimukset, ammattitaitonsa heikon arvostuksen, sen puutteellisen hyödyntämisen sekä matalan palkkatason.

Kyselyssä kartoitettiin muun muassa sitä, miten vastaajat ovat kokeneet sosiaali- ja terveysalaa koskevien säädösten ja lakien vaikuttavan kulttuurialan ammattilaisten työmahdollisuuksiin näillä aloilla, sote-uudistuksen ennakoinnin vaikutuksia sekä vastaajien kohtaamia ongelmia työehtojen, koulutuksen riittävyyden ja muiden seikkojen osalta sosiaali- ja terveysalan sekä opetus- ja ohjausalan kentällä.

Vastauksista kerätyn aineiston perusteella voidaan todeta, että kyselyn käsittelemillä aloilla työskentelevät kulttuurialan ammattilaiset ovat erittäin huolissaan asemastaan työpaikoilla sekä laajemmin työmarkkinoilla. Vastaajat ovat kokeneet, että heidän ammattitaitonsa helposti kyseenalaistetaan, mikä on ajoittain johtanut työtehtävien siirtämiseen muille ammattikunnille, eikä korkeastikaan kouluttautuneiden taide- ja kulttuurialan ammattilaisten osaamista välttämättä edes pyritä hyödyntämään täysipainoisesti. Yleistä on myös kokemus eräänlaisesta väliinputoajan asemasta, kun pitkä työkokemus, korkea koulutus ja ammattitaito eivät riitä työpaikan saamiseen, jos pätevyysvaatimuksia tulkitaan kapeasti ja joskus jopa mielivaltaisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten eduksi. Pätevyysvaatimukset ja koulutuksen heikko tunnettuus koskevat erityisesti ohjausalan tehtävissä toimivia kuten ohjausalan artenomeja, mutta niihin törmätään myös taidepuolen tehtävissä. Vastaajat pelkäävät sote-uudistuksen heikentävän työmahdollisuuksia entisestään.

Samat ongelmat nousevat esiin myös palkkakysymysten kohdalla. Koska taide- ja kulttuurialan ammattilaisten työtä sosiaali- ja terveysalan kentällä ei osata arvostaa riittävästi, myös palkkauksen taso on tehtävien vaativuuteen ja erikoisosaamiseen nähden liian matala.

Yleisesti vastaajat kuitenkin kokevat, että taide- ja kulttuurialan ammattilaisilla on erittäin paljon annettavaa sosiaali- ja terveysalan ja ohjaus- ja opetusalan moniammatilliseen yhteistyöhön. Oma koulutus on koettu laadukkaaksi ja osaamistaso korkeaksi, ja kulttuuri- ja sosiaalityön yhdistämisessä nähdään paljon mahdollisuuksia. Vastaajien mukaan asiakaslähtöisessä työssä tarvitaan monenlaista osaamista, jota taide- ja kulttuurialan ammattilaiset pystyvät tuomaan, mikäli koulutuksen tunnettuutta, työllistymismahdollisuuksia ja palkkatasoa pystytään parantamaan.

 

Ohjaustoiminnan artenomit – OTA ry

Pro Soveltavan taiteen tila ry

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme

 

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry ja Ohjaustoiminnan artenomit OTA ry laativat lokakuun aikana kyselyn, jonka lähettivät TAKU:n ja OTA:n lisäksi jäsenistöilleen myös Eri​tyisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry, Pro Soveltavan taiteen tila ry ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme. Kysely koski taide- ja kulttuurialan ammattilaisten työskentelyä sosiaali- ja terveysalan ja opetus- ja ohjausalan kentällä ja siihen vastasi järjestöjen jäsenistä yhteensä 180 näillä aloilla työskentelevää ammattilaista.

 

Lisätietoja:
Auni Tuovinen, Ohjaustoiminnan artenomit OTA ry, puh. 040 768 1217,   aunituovinen@gmail.com
Kirsi Herala, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry, puh. 040 511 1200, kirsi.herala@taku.fi


Kyselyvastausten kooste liitteenä.